Obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ing. Blanky Steinmüller, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, se sídlem Stražisko, Růžov 126, 79844, identifikační číslo: 73120391 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“), který se nachází na adrese https://www.roletybezvrtani.cz/ (dále jen „webová stránka“).

1.2. Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy si mohou prodávající a kupující upravit odlišně od ustanovení těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v individuálně uzavřené kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními uvedenými v obchodních podmínkách.

1.3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Na webových stránkách vyplní kupující své identifikační údaje a učiní výběr zboží, které se stane předmětem kupní smlouvy za příslušnou kupní cenu (pro určení kupní ceny za objednané zboží je rozhodná cena uvedená na webovém rozhraní v době provedení objednávky kupujícím). Odeslání objednávky se považuje za návrh k uzavření kupní smlouvy adresovaný prodávajícímu. Objednávka je platná, pokud obsahuje veškeré informace a náležitosti pro její vyřízení. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího na jím uvedenou e-mailovou adresu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a zaplacením kupní ceny. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku a náklady použití těchto prostředků (internetové připojení, telefonní hovory) si hradí sám.

2.2. Údaje uvedené v registračním formuláři stejně jako kontaktní údaje při nákupu bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě.

2.3. Označení zboží je specifikováno prostřednictvím webové stránky stejně jako jeho cena, v rámci konkrétní objednávky kupujícího. Konečná cena uvedená v objednávce obsahuje dle zvolené volby kupujícího případné náklady spojené s dopravou a platbou. Cena zboží je uváděna včetně DPH. Náklady na dopravu mohou být účtovány dodatečně, to však platí pouze v případě, že má být zboží dodáno mimo území České republiky.

2.4. V objednávce je uveden způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení objednaného zboží dle zvoleného výběru kupujícího.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Zboží se doručuje dle způsobu zvoleného kupujícím, a to z nabídky uvedené na webových stránkách, způsoby doručení pak jsou:

- osobní odběr na prodejně
- doručení Českou poštou
- doručení PPL, DPD, DHL

3.2. Osobní odběr
Zboží lze vyzvednout osobně, v pracovních dnech v rámci otevírací doby v místě prodejny prodávajícího. Adresa prodejny prodávajícího je uvedena na webových stránkách. Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.

3.3. Doručení prostřednictvím České pošty či PPL, DPD, DHL (dále jen „přepravce“):
V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi kalendářních dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu.

Žádáme kupujícího o kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

4. ZPŮSOB PLATBY

4.1. Platba zboží bude provedena způsobem, jenž si zvolí kupující na webových stránkách. Způsoby platby jsou:

- dobírkou (hotovost přebírá dopravce)
- platba převodem
- platba online
- platba v hotovosti při osobním odběru.

4.2. Sazebník za jednotlivé způsoby dodání zboží a plateb zboží je uveden na webových stránkách.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující (pokud je v postavení spotřebitele) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit také tento: vzorový formulář. Při použití vzorového formuláře kupujícím pro odstoupení od kupní smlouvy na webových stránkách potvrdí prodávající jeho přijetí v písemné podobě bez zbytečného odkladu.

5.2. Kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jde-li:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit,

h) o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávku novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) o smlouvu uzavíranou na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodávku digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.3. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší, kupující zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něj obdržel. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené. 

5.4. Náklady spojené s vrácením zboží nese v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek kupující.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak, na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu prokazatelně odeslal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Právo na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti právu kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (v případě, že kupující je spotřebitel, pak zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.4. Kupující není oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění dle článku 4.3.

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

6.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující sám vadu způsobil.

6.6. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

6.7. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující zakoupení zboží kupujícím u prodávajícího, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné s označením reklamované vady zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.

6.8. Kupující uplatní právo z vadného plnění u prodávajícího v sídle jeho podnikání. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké konkrétní právo (způsob vyřízení reklamace) požaduje.

6.9. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v článku 6.2., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.11. V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na náhradu všech vynaložených nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, zejména s odesláním reklamovaného zboží Prodávajícímu.  Náklady na poštovné budou proplaceny na základě potvrzení (podacího lístku) s uvedenou částkou, která byla za poštovné vynaložena.

6.12. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu doby pro uplatnění práv z vadného plnění, v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn.

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1. Kupující (v postavení spotřebitele) má také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.3. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7.4. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.2. V případě, že při uzavření kupní smlouvy, odesláním nabídky prostřednictvím webových stránek a zasláním její akceptace (potvrzení o přijetí této nabídky), bude v tomto právním vztahu založeném kupní smlouvou přítomen mezinárodní (zahraniční prvek), pak si strany sjednávají, že právní vztah se řídí českým právem. 

8.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31. 10. 2018

Ke stažení